27. 9. 2017

Představujeme Vám novinky NX11 v oblasti CAM

Společnost SIEMENS pokračuje v nastoleném trendu a přináší novinky a zlepšení vycházející z požadavků zákazníků. V tomto článku jsou uvedeny čtyři zásadní novinky, které verze NX 11 přinesla. Kromě těchto velkých novinek nelze opomenout řadu dalších menších změn, které byly v průběhu verze NX 11 uvedeny za účelem zrychlení práce s NX a zkvalitnění výsledných drah, čili i finálních výrobků. Tyto změny lze obecně rozdělit na změny týkající se výkonu NX, změny týkající se uživatelského rozhraní, změny simulace stroje a v neposlední řadě i změny resp. vylepšení jednotlivých operací za účelem zkvalitnění výsledných drah.


Ukázka využití jader v NX11

Vyhledávání nástrojů v NX11Jako příklady změn týkající se výkonu NX lze uvést rozšíření využití více jader procesoru počítače při generování drah nebo využití více jader při generování polotovaru, popř. při analýze polotovaru. Dále schopnost generování jen neřezné části drah při změně parametrů týkajících se pouze těchto pohybů, čili bez nutnosti generování celé dráhy. Jako příklady změn uživatelského rozhraní lze uvést sjednocení a zjednodušení dialogů analýz funkce verifikace dráhy nebo možnost orientace pohledu v grafickém okně dle osy obrábění, popř. osy souřadného systému, nebo nový dialog vyhledávání již vytvořených či načtených nástrojů v souboru obrábění.

K velkému pokroku došlo v oblasti simulací stroje založeném na NC kódu. Byl přepracován dialog této funkce s tím, že průběh NC kódu a manažer souborů vstupujících do simulace, mají svá vlastní okna, což přineslo větší přehlednost v práci se simulací. Dále byly přepracovány např. indikátory stavu rotačních os, přidány možnosti zobrazení hodnot proměnných, přidána možnost nastavení stop bodů simulace NC kódu, přepracováno zobrazení kolizních párů atd. Všechny tyto změny vedou ke zkvalitnění a zpřehlednění práce se simulací stroje.

Vzhled drah v NX11Novým funkce vyvinuté na základě požadavků zákazníků

První z těchto funkcí najdeme v operacích 2.5osého obrábění, přesněji v operaci Floor Wall. Zde byla přidána nová možnost způsobu obrábění v případě dokončování stěn. Operace 2.5osého obrábění vytvářely vždy dráhy v jednotlivých rovinách dle zadané hloubky řezu. Ovšem spousta zákazníků chtěla dráhu, která nebude tvořena striktně v rovinách, ale bude, při sledování tvaru stěny, plynule sestupovat od nejvyššího bodu obrábění k nejnižšímu. V NX 11 si nyní uživatel může vybrat, zda budou dráhy v jednotlivých úrovních nebo nově, zda má být dráha vytvořena po šroubovici. Uživatel tak může získat plynulou dokončovací dráhu po celé hloubce obrábění.

Transformace dráhy

Druhou velmi zajímavou novinkou je nová funkce zrcadlení dráhy. Tato možnost v NX již byla dříve, uživatel ji může najít jako jednu z možností funkce transformace dráhy. Ovšem tento způsob zrcadlení pracuje velmi jednoduše, vezme vzorovou dráhu a jednoduše ji ozrcadlí. Tento postup je nevýhodný hlavně pro operace, které drží nastavený směr řezu (např. sousledný), jelikož výsledkem zrcadlení je operace, jejíž dráha má opačný směr řezu (nesousledný). Tato skutečnost omezovala použitelnost této funkce pouze na situace, kde nezáleží na směru obrábění. V NX 11 je nyní pro tento účel zcela nová funkce, nazvaná Mirror, která výše uvedené omezení nemá a přináší i něco navíc. Tato nová funkce dokáže zrcadlit dráhy tak, že umí zachovat souslednost směru řezu u operací, kde je to vyžadováno. Dále umí upravit pořadí řezů operací řádkování a také umí zrcadlit operace závitování tak, aby vznikl stejný závit jako u vzorové operace.

Zrcadlení operací NX11Výhodou této nové funkce zrcadlení je, že pro samotné zrcadlení není třeba zrcadlit model obráběného dílce. Uživatel si samozřejmě může zrcadlený model vytvořit pro kontrolu výsledných zrcadlených drah, nicméně k výpočtu zrcadlených drah není potřeba.

5osé obrábění

Třetí novinkou je zcela nová operace ze šablony 5osého obrábění. Je to nová operace pro dokončování kanálků Tube Finishing. Použití této operace je univerzální, prakticky ji lze využít pro obrábění každé geometrie, jejíž tvar se podobá uzavřené průchozí dutině, jako například sací či výfukové kanály v hlavě válců či dutiny turbíny atd.

Použití operace je velmi jednoduché, pro generování dráhy stačí označit obráběné plochy a středovou křivku kanálku (která může být vytvořena např. ve skicáři). Operace patří do nové skupiny obrábění tzv. Tube Machining a počítá se s jejím dalším vývojem.

Zkopírovaná technologie v NX11Kopírování technologie

Poslední velkou funkcí, která byla uvedena v NX 11, je možnost kopírování technologie z komponenty. Pokud si představíte situaci, kdy se na tělese obrábí více stejných prvků, je zbytečné a pracné programovat každý prvek zvlášť. V NX již existují nástroje, jak takovou situaci řešit, např. transformací operací, nicméně ne vždy toto řešení vyhovuje.  NX 11 nyní přináší alternativní řešení.

Typickým příkladem výše popsané situace je výroba plátkových nástrojů, kde se mnohokrát opakuje geometrie lůžka destičky. Nová funkce poskytuje uživateli možnost nachystat si geometrii takového lůžka v samostatném souboru a to i včetně technologie. Tento soubor pak uživatel může využít pro vytvoření výsledného tvaru nástroje odečtením geometrie lůžka od základního tělesa. Tato geometrie lůžka musí být vložena do souboru tělesa jako komponenta. Poté, pomocí nové funkce Copy CAM from Component, uživatel zkopíruje nachystanou technologii z komponenty do všech takto vytvořených pozic a má hotovou technologii pro celou součást ihned a téměř bez práce.

To jsou ve zkratce novinky verze NX 11. Společnost SIEMENS i nadále vyvíjí nové funkce a vylepšení dle požadavků zákazníků a podle prvotních informací se lze těšit na nové, velmi zajímavé funkce ve verzi NX 12.