19. 9. 2017

Efektivní proces přípravy výroby ve společnosti Forez

Společnost AXIOM TECH dlouhodobě spolupracuje se zákazníky a dalšími partnery na inovaci technické přípravy výroby. Jedná se hlavně o návrh metodiky práce v konstrukci a technologii, tvorbu simulací, analýzy potřeb a rozvoje.


Zejména v poslední době je zvýšený tlak na rychlost vydávání výrobní dokumentace. Dalším aspektem je obrovské zvýšení variantnosti výrobků a velmi časté změny, ať už v předvýrobní nebo výrobní etapě.  Ruku v ruce jde také to, že sehnat zkušené konstruktéry, technology nebo programátory je velmi obtížné a v současné chvíli mnoho firem řeší problémy s kapacitami. Tyto aspekty samozřejmě nesmí mít vliv na kvalitu dané dokumentace. Nástroje jak pomoci a odlehčit daným oddělením přitom existují. Níže popsané prostředky mohou pomoci možná právě Vám.

Bezvýkresová dokumentace a PMI

Automaticky vytvořená technologieCestou jak splnit požadavky na rychlejší zpracování dokumentace a přitom zlepšit vypovídací hodnotu, může být bez-výkresová dokumentace. Jedná se o koncept při kterém není konstruktérem vytvářen výkres, ať již byl do výroby distribuován papírovou nebo elektronickou formou. Nositelem veškerých potřebných informací se tak stává 3D model. Tento koncept sebou nese nemalou změnu myšlení. Výkres již není primárním zdrojem výrobních a konstrukčních dat. Konstruktéři si tedy musí osvojit postup, kdy 3D model udává veškeré informace o tvaru dílu. Není tedy třeba kótovat každý rozměr 3D modelu, ale označit pouze to, co při výrobě potřebuje specifickou péči. Tato data o tolerancích tvaru a poloze, drsnostech a dalších specifických prvcích na dílech, jsou dodána pomocí tzv. PMI (Product Manufacturing Information). Velká výhoda je dále také to, že tato data neplavou pouze kolem modelu v prostoru, ale k těmto kótám jsou asociované přímé prvky nebo plochy modelu.

Ukázka automaticky vytvořené technologie, kde je vidět rozdíl technologie pro tolerovanou a netolerovanou díru Díky velmi dobrému třídění těchto informací je zachována i velmi snadná čitelnost. Pokud je přece jenom nutno vytvořit výkres, např. pro účely kooperace, je možno PMI vložit přímo do pohledů.
Nedochází tak k duplicitnímu zadávání.  PMI a bez-výkresová dokumentace dokáže tedy uspořit čas v konstrukci, nicméně díky filozofii CAM prostředí systému NX můžeme tyto informace velmi efektivně dále využívat. K tomuto účelu nám slouží modul pro urychlení a unifikaci technologie obrábění základních tvarů jako jsou otvory, kapsy, drážky atd., je vhodné zvolit automatizovanou tvorbu technologických operací. Takovýmto automatickým nástrojem je FBM (feature-based machining).

Princip fungování tohoto nástroje spočívá v rozpoznání jednotlivých útvarů na daném 3D modelu a aplikace předdefinované technologie na tento útvar. Samozřejmostí jsou různé alternativní technologie zohledňující např. rozměry, tolerance a další parametry daného prvku. Vstupní informací je taktéž databáze nástrojů. Následně systém automatizovaně vytvoří technologii obrábění těchto standardizovaných prvků a programátorovi zbude více času na to, aby se věnoval kritickým útvarům a plochám na daném modelu.

Analýza pro efektivní konstrukční postupy

Ukázky automatického ustavení s úpínkami, popř. s se systémem UNILOCKPro efektivní zavedení uvedených postupů do technické praxe je třeba mít zmapován výrobní program. Hlavně pak s ohledem na počty vyráběných prvků.
Naše společnost je schopna pro zákazníka vytvořit analýzu, která daný proces kvantifikuje. Pro analýzu se vybere vzorek dat, např. roční produkce modelů deskoviny. Na tomto vzorku proběhne rozpoznání jednotlivých útvarů včetně záznamu veškerých dostupných hodnot. Tato data slouží pro statistické vyhodnocení a stanovení priorit pro zavádění řešení.
Zanalyzovaná data lze také použít pro zefektivnění konstrukčních postupů. Je tedy možno očekávat i zlepšení technologičnosti konstrukce, což vede k úsporám ve výrobě. Ať již na straně časových a materiálových, tak i na nákladech spojených s nástroji.
Kombinací výše uvedených postupů lze vytvořit velmi efektivní metodu přípravy dokumentace a NC-operací. Také je vhodné při přípravě technologií spolupracovat s kvalitním dodavatelem nástrojů, který je schopen doporučit vhodné nástrojové vybavení a k nim doporučit nejvhodnější řezné podmínky.
Ukázky automatického ustavení s úpínkami, popř. s se systémem UNILOCKVýhodou uvedeného postupu je odstranění tvorby výkresové dokumentace. Výroba čerpá veškeré potřebné informace přímo z 3D modelu, který je ideálně uložen v PLM systému. NC-operace jsou taktéž přímo vázány k tomuto modelu. Díky tomu se výrazně zjednoduší řízení vydávání platné dokumentace a odstraní se problémy často provázející změnová řízení.

Řešení ve společnosti Forez

Popsaným řešením se inspirovala společnost Forez, která je významným výrobcem kovových a plastových dílů, zejména pro automobilový průmysl pro výrobu základní deskoviny. V současné chvíli využívá řešení pro základní otvory. Řešení bylo navíc rozšířeno o systém automatického ustavení na stroji a dále o finální simulaci pomocí nástroje VERICUT.