Projekty EU

Logo Evropské unie

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení vlastností pyrolýzního plynu ze směsných odpadů

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025388

Číslo a název prioritní osy

VI. Výzva z prioritní osy „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Cílová náplň projektu

Cílem projektu je získat nové znalosti, unikátních v relevantním oboru, které povedou k vývoji nového produktu (gasifikační zařízení a testovací technologie) uplatnitelného na mezinárodním trhu, a který bude umožňovat zavádět inovace vyšších řádů.

 

 

 Evropská unie - Operační program Zaměstnanost

 

 

 

 

Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH s.r.o. II.

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012380

Společnost AXIOM TECH s.r.o. zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012380 a názvem Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH s.r.o. II.

Cílem projektu je zvýšit odbornost a prohloubit znalosti zaměstnanců společnosti AXIOM TECH s.r.o. V rámci projektu jsou pořádány kurzy měkkých a manažerských dovedností, jazykové vzdělávání, technické a jiné odborné vzdělávání s účelem proškolit 40 osob. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

 

 

Evropská unie - Operační program Zaměstnanost

 

 

 

 

 

Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH s.r.o.

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004169

Společnost AXIOM TECH s.r.o. získala na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost získala dotaci na realizaci projektu Podpora odbornosti zaměstnanců AXIOM TECH s.r.o. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004169.

Tento projekt bude realizován v období 1. 7. 2017 až 30. 6. 2018.

Cílem projektu je proškolení zaměstnanců společnosti formou kurzů, které jsou zaměřeny na obecné IT kurzy, měkké manažerské dovednosti a účetní problematiku. Během těchto kurzů zaměstnanci získají nové znalosti a dovednosti, které si poté během svých pracovních povinností osvojí do své praxe. Při výuce je kladen důraz na propojení teorie a praxe. Kurzy, které budou v rámci projektu realizovány se již nyní plánují a brzy je budeme školit.

Během půlročního trvání projektu se podařilo proškolit všechny zaměstnance společnosti, kteří byli zapojeni do projektu jako účastníci. Skloubením pečlivého výběru probíraných témat s ohledem na požadavky účastníků projektu a kvalitního lektorského zajištění jsme dosáhli maximální získání informací a znalostí, které dokázali naši zaměstnanci využít při své práci.

 

 

Fond Vysočiny - AXIOM TECH

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj a inovace automatického teplovodního kotel ProPelety pro spalování agropelet

Registrační číslo projektu

spolufinancovaný z Fondu Vysočiny ID FV01614.0006

Na základě žádosti v grantovém program pro podporu spolupráce firem z Kraje Vysočina s výzkumnými institucemi (INOVAČNÍ VOUCHERY 2016) získala společnost AXIOM TECH dotaci za účelem posílení konkurenceschopnosti na realizaci projektu: Vývoj a inovace automatického teplovodního kotel ProPelety pro spalování agropelet.

Tento projekt by realizován v období od  1.9.2016  do 15.6.2018.

Cílem projektu byla podpora vývoje a inovace návrhu automatického teplovodního kotle ProPelety. Nástrojem spolupráce s výzkumnou institucí bylo testování jednotlivých prototypů teplovodních kotlů a poskytnutí přístupu k měřicí technice na Vysoké škola báňská – TU Ostrava (VŠB-TUO), Výzkumné energetické centrum (VEC), které provozuje akreditovanou zkušebnu pro malé spalovací zařízení. Vybavení laboratoře VĚC nám umožnilo provést speciální měření a tím poskytnou informace potřebné pro optimalizaci vlastního spalovacího procesu a konstrukci kotle ProPelety pro spalování agropelet.

 

 

Logo Evropské unie

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení agromateriálů gasifikací pro efektivní kogenerační výrobu elektrické energie a tepla

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004885

Číslo a název prioritní osy

OP PIK PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Cílová náplň projektu

Cílem projektu je získat nové znalosti, unikátních v relevantním oboru, které povedou k vývoji nového produktu (gasifikační zařízení a testovací technologie) uplatnitelného na mezinárodním trhu, a který bude umožňovat zavádět inovace vyšších řádů.

 

 

Logo Evropské unie

 

 

 

 

 

 

Vysokoteplotní odlučovač tuhých znečištujících látek

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011247

Projekt reaguje zejména na stále se zpřísňující se legislativní podmínky na základě nařízení komise (EU) č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů a spotřebičů na tuhá paliva, ale také již realizovanou změnou zákona č. 201/2012 Sb.

Cílová náplň projektu 

Cílem projektu je návrh a experimentální zjištění nastavení parametrů vysokoteplotního odlučovače úletů jemných prachových částic u malých topenišť do 150 kW. Pro možnost spalování alternartivních paliv z obnovitelných zdrojů je nezbytné dosáhnout u kotlů parametrů platných předpisů. Bude realizován návrh systému vysokoteplotního odlučování úletů za spalovacím prostorem a experimentálně ověřeno nastavení odlučovače pro různé typy paliv formou měření úletů v testovacím provozu za různých režimů. Poskytovatel znalostí má k dispozici měřící zařízení a zařízení pro proměnné nastavení odlučovače a je schopen takovýto experiment realizovat na základě dlouhodobých zkušeností s realizací podobných experimentů.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 –2020 podporovaného z prostředků Evropské Unie.

 

 

Logo Evropské unie

 

 

 

 

 

 

Materiálové využití kalů z ČOV

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014243

Projekt je spolufinancován z OP PIK PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Cílová náplň projektu 

Projekt řeší využívání kalu z čistíren odpadních vod jako suroviny pro výrobu granulovaných organických a organominerálních hnojiv.

 

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.