Výroba

Řešení simulace a ověřování výroby pomáhají při plánování budoucí výroby ověřit definované postupy a dostupné prostředky. Díky virtuálnímu ověřování výrobních procesů, zařízení a systémů lze dosáhnout výborných výsledků při skutečné výrobě. Simulace výroby umožňuje ověřovat plánování procesů dlouho před jejich skutečným spuštěním.

Process Simulate

Tecnomatix Process Simulate je integrovaným a komplexním prostředím pro simulaci a optimalizaci výrobních procesů, které umožňuje simulovat funkci jednotlivých pracovišť i celých linek ve 3D prostředí. Je podporována simulace a off-line programování průmyslových robotů v jejich nativním jazyce. Process Simulate obsahuje nástroje pro analýzu kolizí, návrh montážních operací a automatické hledání bezkolizní trajektorie robotu či montovaných dílců. Process Simulate také umožňuje simulování práce člověka, optimalizaci pracovišť z hlediska ergonomie, testování náročnosti jednotlivých lidských činností ve výrobě a přípravu montážních postupů.

Mechatronics Concept Designer

Jedná se o kompletní řešení pro návrh strojů, které umožňuje ověřit koncepci na základě reálného fyzikálního modelu stroje.

Tento koncept návrhu stroje umožňuje zohlednit požadavky zákazníků, vývojářů a všech zainteresovaných oborů od raného stadia návrhu stroje až po uzavření jeho konstrukce.

Plant Simulation

Plant SImulation je nástroj pro tvorbu, simulaci a optimalizaci produkčních a logistických procesů. Dokáže optimalizovat tok materiálu, průchodnost výrobních zařízení i vytíženost zdrojů. Lze ho použít pro optimalizaci layoutů, ověřování variant řídících strategií i pro operativní plánování výroby.

Line Designer

Line Designer je nástroj určený pro firmy zabývající se dodávkami technologických celků (výrobní/montážní linky, jednoúčelové stroje, atd.) Pomáhá řešit situace, kdy je potřeba navrhnout výrobní technologii, která splňuje požadavky zákazníka s přihlédnutím na omezení daná prostorem pro zástavbu, navazujícími operacemi, ergonomií apod.

NX CAM

NX CAM je součást komplexního CAD/CAM systému NX a umožňuje komplexní obrábění součásti v profesích frézování/vrtání, soustružení, drátové řezání a obrábění na multifunkčních obráběcích centrech. Kromě solid modelu lze také obrábět plošné modely, STL modely, 2D drátovou geometrii nebo kombinaci výše uvedených typů geometrie. Systém umožňuje také používat sestavy pro definici obráběných nebo upínacích prvků. Integrace do CAD/CAM systému NX zabezpečuje asociativitu obrobeného modelu vzhledem ke geometrickým i technologickým změnám.

RobotExpert

Tecnomatix RobotExpert je kompaktním softwarovým nástrojem určeným k intuitivnímu off-line programování průmyslových robotů v 3D prostředí. RobotExpert nativně podporuje řídicí jednotky pro roboty řady výrobců, např. ABB, Fanuc, IGM, Kawasaki, Kuka, Staubli, Yaskawa/Motoman. Pomocí RobotExpert lze navrhovat a programovat robotické buňky pro širokou škálu technologických operací, například manipulaci, montáž, odjehlování, lakování, leštění, nanášení lepicí pasty, obloukové svařování, frézování, atd.

Vericut

Verifikace, simulace a optimalizace NC kódu pomáhají s relativně malým úsilím zrychlit vaše obráběcí operace a ušetřit strojní časy a následně náklady. Můžete se zdát, že stačí používat verifikaci, kterou jste získali jako součást vašeho CAM systému, nicméně VERICUT poskytuje nejkomplexnější nástroj na tyto činnosti na trhu. V oblasti simulací a verifikací NC kódů otevírá úplně jiný rozměr, kdy například díky přesnosti zpracování obrobku, rychlosti simulace a jednoduchosti ovládání dovolí získat výsledky obrábění, jaké dosáhnete v reálu až samotným obráběním. Nicméně při tomto testovacím pokusu musíme mít na paměti, že jediná chyba může zničit součást, zlomit nástroj, poškodit stroj, nebo dokonce způsobit zranění. Proto jako dlouholetý dodavatel těchto technologií doporučujeme rozšířit standartní CAM řešení o tuto špičkovou nadstavbu.

NX Mold Wizard

NX Mold Wizard je komplexní nástroj na podporu tvorby forem pro vstřikování plastů. Aby byl pokryt celý pracovní proces, je možné integrovat do NX také analýzu toku taveniny v dutině formy Easy Fill, založené na Moldex3D.

Progressive Die Wizard

Progressive Die Wizard je kompletní modul v systému NX pro tvorbu postupových nástrojů. Tento modul spojuje všechny funkce potřebné pro tvorbu postupového nástroje od vytvoření základní struktury sestavy, tvorby rozvinutého plechového dílu, až po analýzu kompletní sestavy postupového nástroje.

Nahoru