Řízení portfolia, programů a projektů

Teamcenter můžete využít ke zvýšení výkonnosti vývoje nových výrobků. Možnosti řízení a správy portfolia umožňují toto portfolio sladit s obchodní strategií a vybrat jeho správné složení, které zajistí maximální návratnost investic do výrobků. Funkce řízení programů a projektů zase umožňují zlepšit jejich provozní realizaci tak, aby bylo dosahováno očekávaných obchodních výsledků.

Ukázka Schedule Manager v nové verzi Teamcenter 9

Řízení a správa portfolia

Teamcenter umožňuje definovat strategii portfolia prostřednictvím vyvážených strategických úkolů, modelů hodnocení a výkonnostních kritérií. Funkce analýzy portfolia umožňuje rychle vyhodnotit a porovnat jednotlivé alternativy a vybrat takovou skladbu portfolia, která bude odpovídat strategickým záměrům. Teamcenter poskytuje uživateli dobrý přehled o zdrojích a plánech, takže lze snadno a jasně vidět jejich dopad nastávající projekty již ve fázi plánování portfolia.

Řízení programů a projektů

Teamcenter umožňuje produktovým týmům plánovat programy z hlediska jejich harmonogramů, pracovních úkolů, provázaností, milníků, výchozích bodů a omezení. Poté pomáhá tyto projekty realizovat v souladu s vytyčenými cíly.

Řízení zdrojů, finančních a obchodních výsledků

Teamcenter umožňuje plně rozpoznat požadavky na pracovní vytížení jednotlivých týmů i rizika, jimž projekty mohou čelit v důsledku nedostatku kapacit. Rovněž lze propojit předpokládané náklady s rozpočty jednotlivých týmů a dosáhnout tak detailní a souhrnné kontroly nad výdaji.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Je zvolena taková skladba portfolia, která bude v souladu s obchodní strategií společnosti
  • Zvyšuje se produktivita práce díky začlenění systému Microsoft Office do PLM prostředí
  • Zdroje napříč probíhajícími projekty jsou vzájemně koordinovány, realizaci provázaných aktivit podporuje stanovování společných úkolů, harmonogramů a cílů
  • Všem odpovědným pracovníkům je poskytován dokonalý informační přehled o aktuálním stavu programu, včetně detailních měření výkonu, procesů, strategických ukazatelů výkonnosti a údajů z analýzy rizik
Nahoru